Přijímací řízení na SOŠ - učební obory (E)

Denní studium - přijímací zkouška bude formou ústního pohovoru.

Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání (doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti). Uchazeči, kteří získají v I. a II. kritériu přijímacích zkoušek (viz níže) minimálně 2 body, budou přijati v prvním kole přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek. V případě volné kapacity pro přijetí budou uchazeči o přijetí s nižším počtem bodů než 2 řešeni individuálně. Do oboru učební skupiny E jsou v souladu se zákonem zařazováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, na základě doporučení školského poradenského zařízení pro zařazení do třídy zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona.

Obory vzdělávání

Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce)

Strojírenské práce (ŠVP Zámečnické práce ve stavebnictví)

 

Termíny přijímacího řízení - obory H a E

1. řádný termín pondělí 25. 4. 2022 od 8:30
2. řádný termín úterý 26. 4. 2022 od 8:30

Termín odevzdání přihlášky

Denní forma studia do 1. března 2023.

Kritéria přijímacích zkoušek

Maximální počet získaných bodů k přijetí = 60 bodů
(ZŠ = max. 40 b., přijímací zkoušky = max. 20 b.)

Přijímací zkouška proběhne formou ústního pohovoru. Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání.

Do oboru učební skupiny E jsou v souladu se zákonem zařazováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami.

Jedná se o žáky, u kterých byly, v souladu s § 10 odst. (2) Vyhlášky 73/2005 Sb., speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a doporučeno zařazení do třídy zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona.

Na základě získaného bodového součtu se sestavuje celkové pořadí uchazečů konajících přijímací zkoušku, kteří splnili výše uvedená kritéria pro přijetí ke studiu.

I. kritérium - Ø známek ze ZŠ (SOU)

8 třída 1. pololetí
(1. r. - 2. pol. SOU)
8 třída 2. pololetí
(2. r. - 2. pol. SOU)
9 třída 1. pololetí
(3. r. - 2. pol. SOU)
Ø známek body Ø známek body Ø známek body
1,00 – 1,50 10 1,00 – 1,50 10 1,00 – 1,50 10
1,51 – 1,80 8 1,51 – 1,80 8 1,51 – 1,80 8
1,81 – 2,10 6 1,81 – 2,10 6 1,81 – 2,10 6
2,11 – 2,40 4 2,11 – 2,40 4 2,11 – 2,40 4
2,41 – 2,70 2 2,41 – 2,70 2 2,41 – 2,70 2
2,71 –  < 0 2,71 – < 0 2,71 – < 0

 

II. kritérium - ostatní mimoškolní aktivity
(olympiády, soutěže, reprezentace, ZPS, …)

kritérium body
1 aktivita 4
2 aktivity 7
3 a více aktivit 10

 

III. kritérium - výsledky z přijímacích zkoušek

kritérium body
Pohovor 0 - 20


IV. doplňující kritérium

V případě rovnosti bodů se postupně rozhoduje v pořadí kritérií 1. III., 2. I., 3. II.