Historie

Bystřice nad Pernštejnem leží na pomezí Kraje Vysočinna a Jihomoravksého kraje. Městečkem byla Bystřice před rokem 1348. V té době také přešla do majetku moravských markrabat, a proto pečeti dominovala markraběcí moravská orlice. V 1. polovině 15. století připadlo bystřické panství do dědičného užívání Pernštejnům, od nichž získalo některá privilegia, a městečko se nebývale rozvíjelo. Naše Bystřice se dříve označovala jako blíž hradu Pernštýna či Pernštýnská. Od roku 1881 zněl úřední název Bystřice nad Pernštýnem, od roku 1925 pak definitivně Bystřice nad Pernštejnem. Pod tímto názvem bylo uvedeno naše město 10. května 1925. Podmínky pro novodobý rozvoj Bystřice byly vytvořeny především zavedením železnice v červnu 1905 a pak rozmachem důlního průmyslu v blízkém okolí od konce 50. let 20. století. V letech 1949–1960 byla Bystřice okresním městem. Rozvíjela se bytová výstavba, vznikla dvě sídliště, poliklinika, nové školy, úřady a obchody.

Dnes je Bystřice nad Pernštejnem moderním městem s rozsáhlou sítí prodejen, restaurací, služeb a také škol. Její sportovní vybavenost jí mohou závidět mnohem větší města. A protože zde nechybí stavební památky a hned za hranicemi města čeká návštěvníka nádherná příroda, stává se z Bystřice atraktivní cíl k dovolené, rekreaci, výletům. V uplynulé dekádě bylo ve městě zrealizováno několik velkých investic. Jedná se zejména o moderní kotelnu na biomasu, která zásobuje teplem většinu města, modernizovanou čistírnu odpadních vod, nový sportovní areál zahrnující mimo jiné víceúčelovou sportovní halu a venkovní vyhřívané koupaliště a moderní atletický stadion, zimní stadion a kulturně vzdělávací Centrum EDEN.

Škola se pyšní více než 100 letou tradicí zemědělského školství. V minulém století Moravský zemský sněm povolil 22. července 1902 zřízení Zimní hospodářské školy v Bystřici nad Pernštejnem. V roce 1953 byla otevřena 4letá Zemědělská technická škola s maturitou a v roce 1954 byl při této škole zřízen školní statek. V roce 1961 byla dokončena nová budova Střední zemědělské školy (podle projektu ing. Beneše). Byla na svou dobu jednou z nejmodernějších v Evropě a dnes je památkově chráněna. Historie středního odborného učiliště zemědělského se datuje od roku 1960, kdy bylo učiliště založeno pro výchovu zemědělské dělnické mládeže.

Od roku 2002 probíhala v bystřickém odborném školství rozsáhlá reorgnizace a škola postupně transformovala do současné podoby odborné zemědělsko-technické školy. Nedílnou součástí je i manažerský obor Cestovní ruch založený pro velký zájem o turismus a cestovní ruch v roce 2004.

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem, je státní střední škola. Vzdělávací nabídka školy zahrnuje čtyřleté studijní obory Cestovní ruch a Agropodnikání zakončené maturitní zkouškou. Technické tříleté učební obory Automechanik, Opravář zemědělkých strojů, Strojní mechanik, Farmář- farmářka a Hutník, slévač připravují absolventy k získání středního vzdělání s výučním listem. Součástí učňovského vzdělávání jsou také obory Kuchěřské práce a Zámečnické práce ve stavebnictví určené pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.  Absolventi učebních oborů se studijními předpoklady mají možnost získat maturitní vysvědčení ve zkráceném denním studiu oboru Agropodnikání nebo Cestovní ruch.

Výhoda takto koncipované střední školy, s nabídkou učebních i studijních oborů, spočívá zejména v možnosti prostupnosti mezi jednotlivými typy studia tak, jak student dokáže zvládnout stanovené učivo. Organizace studia je závislá na zvoleném studijním nebo učebním oboru. Teoretické vyučování probíhá u všech oborů v budově školy. Praktické vyučování je soustředěno v areálu školy a blízkém dílenském pracovišti na ulici Kulturní. Studenti vyšších ročníků procházejí praktickým vyučováním též na pracovištích spolupracujících firem regionu. Žákům zajišťujeme ubytování ve vlastním domově mládeže s kapacitou více než 110 lůžek.

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem je členem řady profesních asociací.

Celkový obraz školy vytváří nejenom teoretické vzdělávání ve vyjmenovaných oborech, ale také mimoškolní život studentů. Každoročně připravujeme řadu akcí pro využití volného času. V oblasti sportovní jsou to tradiční turnaje ve volejbalu a basketbalu, na mezinárodní úrovni je organizován Atletický víceboj družstev O putovní pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem. Naši žáci se zúčastňují mnoha odborných soutěží, pořádáme exkurze na odborné výstavy – např. Techagro, Polní den Nabočany, Strojírenský veletrh, Mezinárodní den českého strakatého skotu a mnoho dalších. Pro všechny studenty závěrečných ročníků organizuje Studentský Klub Bystřicko, z.s. Studentský bál, který je hezkou životní vzpomínkou na léta strávená středoškolským studiem. Při rozhodování, jaké zaměření učebního nebo studijního oboru zvolit, hraje jistě velkou roli možnost uplatnění po skončení školy. V případě, že student nemá zájem pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole, nachází absolvent našich oborů dobrou pracovní příležitost u firem působících v našem regionu, ale také v širokém okolí. Snažíme se rozvíjet spolupráci s těmito firmami s cílem přizpůsobit získávané znalosti a dovednosti našich absolventů jejich požadavkům.