Ekologie životního prostředí a zemědělská výroba

Verze pro tisk
Ekologie životního prostředí a zemědělská výroba obor: 41-41-M/01 (Agropodnikání)
Délka studia: čtyřleté denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce
Přijímací zkoušky: matematika, český jazyk (možnost přijetí bez přijímacíh zkoušek)
Školní vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné předměty všeobecně vzdělávací a povinné předměty odborné a profilové.
 
Popis celkového pojetí vzdělávání

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.

ŠVP Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba (RVP 41-41-M/01 Agropodnikání) pro studijní obor je koncipován jako čtyřletý maturitní obor studia, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti ekologie životního prostředí a v oblasti zemědělské výroby. Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení a zodpovědnost žáků.

 
Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru dle ŠVP Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba se uplatní ve výrobních provozech, v ekonomických útvarech podniků, ve službách a organizacích pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Dále potom při využití obnovitelných zdrojů energie, v zemědělské prvovýrobě, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství. Současně jsou absolventi připraveni pro činnosti v oblasti zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích.

Také se uplatní jako odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky, zemědělský technik, agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství.

Může vykonávat funkce středních technickohospodářských, administrativních a správních pracovníků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě, ale i na trhu práce zemí EU.

Má předpoklady k úspěšnému studiu na vyšších odborných, vysokých školách a k celoživotnímu vzdělávání.


Učební plán - ŠVP
Učební plán - ŠVP
PřílohaVelikost
Ucebni_plan_SVP_Ekologie_zivotni_prostredi_a_zemedelska_vyroba.pdf1.86 MB