Hutník - slévač

Verze pro tisk

Novinka!

hutník obor: 21 – 52 – H/01 (Hutník)
Délka studia: tříleté denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Certifikace: výuční list
Přijímací zkoušky: pohovor
 
Školní vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné předměty všeobecně vzdělávací a povinné předměty odborné a praxi.
 
Popis celkového pojetí vzdělávání

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.

 
Uplatnění absolventa v praxi

Absolventi tohoto oboru se uplatní v povoláních hutník (v pozicích hutník vysokopecař, hutník ocelář, hutník neželezných kovů), tavič, popř. práškový metalurg, nebo v povoláních valcíř kovů, tažeč. Absolvent je připraven pro vykonávání odborných činností spojených s obsluhou, řízením a kontrolou průběhu a výsledků výroby, ošetřováním a běžnou údržbou hutních agregátů. Dále jsou absolventi připraveni tavit kovy, vyrábět a ošetřovat slévárenské formy a jádra, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky na pozicích slévač.

Odborná praxe učebního oboru je realizována jak na pracovištích školy v základní přípravě a dále pak na smluvních pracovištích například Železáren Štěpánov. Součástí přípravy absolventů tohoto oboru jsou i odborné exkurze a stáže v dalších slévárenských provozech v České republice.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání certifikátu řezání a drážkování kyslíkem v rozsahu kurzu ZP 311 2 W01.