Odborné zemědělské kurzy

Verze pro tisk

1. Integrovaný management

Pojetí a cíle programu
Moduly poskytují uchazečům vzdělávání a aktuální informace, potřebné pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti veterinární problematiky, systémů HCCP v zemědělské praxi, pohodového ustájení zvířat i psychologie. Řešení konkrétních odborných úkolů a modelových situací při plnění vzdělávacích cílů umožní posluchačům hlubší pochopení nejen teoretických východisek, ale i současných trendů ve všech formách zemědělského podnikání.

Charakteristika obsahu programu dalšího vzdělávání
Obsahy modulů jsou stanoveny tak, aby frekventanti mohli po úspěšném absolvování kurzu kvalifikovaně vykonávat veškeré činnosti související s managementem v různých stupních zemědělských provozů. Obsahem vzdělání v daných modulech jsou poznatky o faktech, jevech a zákonitostech, o vztazích mezi nimi i o teoretických praktických činnostech, jež umožňují jejich využití a účelnou modifikaci.

Kurz integrovaný management je složen z 13 výukových modulů

Povinné moduly 44 hodin
IM 01 Legislativa životního prostředí pro zemědělskou praxi
IM 02 Novinky vyplývající z novel veterinárních zákonů
IM 03 Zákonné podmínky pro ustájení hospodářských zvířat
IM 04 Ekologický management – přístupy k životnímu prostředí při řízení podniku
IM 05 Systém HACCP v zemědělské praxi
IM 06 Certifikační proces při zavádění norem ISO
IM 07 Havarijní plánování
IM 08 Využití dotačních titulů v zemědělství (+ POV)

Povinně volitelné moduly 31 hodin ( min. 12 hodin)
IM 09 Manažerské dovednosti vedoucích pracovníků (motivace, odměňování)
IM 10 Využití PC v zemědělské praxi
IM 11 Moderní zásady hnojení – nitrátová směrnice
IM 12 Psychologie a osobnostní rozvoj
IM 13 Zásady hospodaření v zónách ochrany CHKO

Závěr kurzu – obhajoby závěrečných prací 5 hodin

Organizace výuky
Kurz je koncipován jako vysoce modulární s celkovým rozsahem 80 hodin. Účastníci kurzu musí pro absolvování ukončit moduly povinné (44 hodin) a alespoň 2 moduly povinně volitelné, v minimálním rozsahu 12 hodin. Výběr volitelných modulů si stanoví sami účastníci. Na závěr kurzu proběhnou obhajoby závěrečných prací účastníků – case study – Návrh využití nástrojů integrovaného managementu v konkrétním podniku (5 hodin).

2. Expertní systémy pro PC v zemědělské praxi

Pojetí a cíle programu
Moduly poskytují uchazečům znalosti a dovednosti v obsluze PC programů nutných pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků a pro soukromě hospodařící rolníky v oblasti výživy hospodářských zvířat a efektivní rostlinné výroby. Řešení konkrétních odborných úkolů a modelových situací při plnění vzdělávacích cílů umožní posluchačům hlubší pochopení nejen teoretických východisek, ale i současných trendů ve vybraných formách zemědělského podnikání.

Charakteristika obsahu programu dalšího vzdělávání
Obsahy modulů jsou stanoveny tak, aby frekventanti dokázali po úspěšném absolvování kurzu sofistikovaně využívat nabídku odborných (expertních) programů pro vybrané činnosti související s managementem v různých stupních zemědělských provozů. Obsahem vzdělání v daných modulech jsou dovednosti ovládání a využití softwaru, který je určen pro využití v zemědělské praxi.

Kurz Expertní systémy pro PC v zemědělské praxi je složen z 10 výukových modulů

Povinné moduly 40 hodin

ES 01 Obecný modul – využití PC v zemědělství + internet
ES 02 Teorie hodnocení krmiv
ES 03 Výpočet KD – příklady - skot
ES 04 Výpočet KD – příklady - prasata
ES 05 Výpočet KD – příklady – koně, drůbež a ostatní
ES 06 Výběr odrůd
ES 07 Látky na ochranu rostlin – herbicidy
ES 08 Látky na ochranu rostlin – fungicidy
ES 09 Látky na ochranu rostlin - insekticidy
ES 10 Programy pro zemědělskou evidenci

3. Využití aktuálních dotačních titulů v zemědělském podnikání

4. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

5. Pěstování energetických rostlin