Školní poradenské pracoviště

Verze pro tisk

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog.

Činnost pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Záměrem je vytváření vhodných podmínek pro odhalování problémů ve vzdělávání a psychosociálním vývoji žáků a předcházení jejich dalšímu rozvoji. Cílem působení pracoviště je zkvalitňování sociálního klimatu školy a vytváření široké základny preventivní činnosti.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Školní psycholog nabízí své služby studentům a jejich zákonným zástupcům stejně jako pedagogickým pracovníkům školy. Přestože oblasti a témata, s nimiž se na něj mohou tyto cílové skupiny obracet, jsou různé, spolupráce může vypadat v zásadě podobně. Nejdůležitějším nástrojem je rozhovor, nejdůležitější zásadou mlčenlivost. Navzdory tomu, že činnost školního psychologa je takzvaně „poradenská“ (jak vyplývá i z názvu „Školní poradenské pracoviště“), jeho snahou je klientovi spíše pomoci v tom, aby si dokázal poradit sám.

Stručně můžeme nabídku školního psychologa pro jednotlivé cílové skupiny shrnout následovně:

pro studenty

• podpora při řešení problémů ve škole, potíží s učením i osobních záležitostí
• podpora při zpracování náročných životních situací a krizí
• kariérní poradenství a pomoc při výběru vhodného zaměstnání či dalšího studia (ve spolupráci s výchovným poradcem)
• vytváření programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků

pro pedagogické pracovníky

• diagnostika sociálního klimatu a vztahů ve třídách
• rozvoj pozitivních a funkčních postojů a chování v třídních kolektivech
• konzultace k třídním kolektivům i jednotlivým studentům a práce s nimi
• spolupráce na vytváření pozitivní atmosféry a vztahů ve třídách – mezi žáky vzájemně i mezi žáky a učiteli
• podpora při zpracování náročných životních situací a krizí
• spolupráce na osobním a profesionálním rozvoji

pro zákonné zástupce studentů

• individuální konzultace při výukových nebo výchovných problémech studentů
• pomoc při rozvoji vhodného rodinného prostředí pro studenta i ostatní členy rodiny
• spolupráce při řešení problémů studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (objasnění zprávy z pedagogicko-psychologických poraden apod.)

Dále

• spolupráce na přípravě adaptačních programů pro třídy při změně kolektivu
• realizace preventivních programů (ve spolupráci se školním metodikem prevence)
• spolupráce při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a řešení případných problémů

KONTAKT A KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultaci doporučujeme dohodnout předem, ať už telefonicky, osobně či pomocí e-mailu. Je možné se domluvit i na pozdější odpolední hodiny.

Kancelář školního psychologa se nachází v prvním podlaží budovy internátu (Domova mládeže). Do areálu školy vstupte brankou směrem od Městského úřadu z ulice Dr. Veselého, ihned zabočte doleva a vstupte do budovy bočními prosklenými dveřmi. Vystupte po krátkých schodech do prvního podlaží, opět se dejte doleva, projděte po chodbě bílými dveřmi a jste na místě - jedná se o první dveře po vaší levé ruce.

Mgr. Jitka Bukáčková
Středa – 7:45-15:00
Čtvrtek – 7:45-13:00

E: bukackova.jitka@szesby.cz
T: +420 605 261 011, 566 686 439

další den v týdnu a v jiných termínech dle dohody