Rovné příležitosti pro všechny na SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Verze pro tisk
OPVK

Rovné příležitosti pro všechny na SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.37/01.0018
Tento projekt je finančně podpořen ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu

Datum zahájení projektu: 1.2.2012
Datum ukončení projektu: 31.1.2015

Stručný obsah projektu:
Podstatou projektu je podpořit začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mezi ostatní žáky na SOŠ v Bystřici pod Pernštejnem. Prostředkem pro toto začleňování budou pobytové adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků, nově vzniklé nepovinné kurzy, kde bude probíhat přímá interakce všech skupin žáků. Vznikne nové školní poradenské pracoviště s pozicí školního psychologa, který bude dále podporovat studium žáků se SVP. V rámci projektu se 4 vybraní pedagogové zúčastní vzdělávání s náplní speciální pedagogika. Po absolvování studia budou schopni lépe pracovat s danou cílovou skupinou a budou schopni efektivně zajišťovat jejich potřeby ve vzdělávání.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je kompenzovat omezení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby každý jedinec mohl vykonávat přirozené sociální role, uplatnit své nadání a schopnosti, podílet se na dění ve společnosti. Jedná se o zkvalitnění úrovně jejich výchovy, vzdělání a profesní přípravy - jde o opatření vedoucí ke zpřístupnění rovnosti příležitosti. Projekt podporuje zavádění nových inovovaných speciálních metod, prostředků, postupů a forem práce do výchovně vzdělávacího procesu.
Dílčími cíli projektu jsou:
- zavádění nových metod a forem práce s žáky s využitím moderní informační techniky do výchovně vzdělávacího procesu,
- zlepšení podmínek pro využívání ICT ve vzdělávání - vybudování mobilní počítačové techniky - rozvoj ICT dovednosti žáků se SVP - příprava k efektivnímu a smysluplného využití moderní technologie v pracovním procesu,
- realizace společných pobytových adaptačních kurzů žáků 1.ročníků střední školy,
- rozvoj nabídky zájmového vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Digitální fotografie, Grafika a projekce, Psaní všemi deseti, Základy anglické komunikace),
- rozvíjení klíčových kompetencí u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na edukaci těchto žáků,
- vytvoření výukového materiálu - prezentací, pracovních listů, ověřovacích testů, které budou k dispozici pro žáky školy.

Klíčové aktivity projektu:
1) Vytvoření školního poradenského pracoviště
2) Realizace pobytových adaptačních kurzů pro žáky 1. ročníků
3) Implementace výukových programů a podpora využívání didaktické techniky při výuce žáků se SVP
4) Vzdělávání pedagogických pracovníků - speciální pedagogika
5) – 8) Nepovinné kurzy – Grafika a projekce, Psaní všemi deseti, Digitální fotografie, Základy anglické konverzace

Seznamy
Propagace
Výstup