Aplikovaná informatika ve službách

Verze pro tisk
obor: 65-42-M/02 (Cestovní ruch)
Délka studia: čtyřleté denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce
Přijímací zkoušky: matematika, český jazyk (možnost přijetí bez přijímací zkoušky)
Školní vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné předměty všeobecně vzdělávací a povinné předměty odborné a profilové.
 
Popis celkového pojetí vzdělávání

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.

ŠVP Aplikovaná informatika ve službách pro studijní obor (RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch) je koncipován jako čtyřletý maturitní obor studia, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti cestovního ruchu, ekonomiky a managementu. Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení a zodpovědnost žáků.

 
Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent má předpoklady profesního uplatnění v souvislosti s organizací, řízením a realizací aktivit a činnosti institucí s působností v oborech cestovního ruchu. Z odborného profilu vyplývá široká možnost uplatnění v pozicích managementu cestovního ruchu v oblasti podnikání, v institucích státní správy, v centrálách a regionálních agenturách, ve správách národních parků, rekreačních oblastí, rekreačních středisek, apod.

Dále ovládá vedení požadované evidence v obchodní činnosti, zpracovává plány a metody rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování poskytovaných služeb. Vede účetnictví a daňovou evidenci s použitím prostředků informačních technologií, je schopen zpracovávat informace pro potřeby vnitropodnikového řízení a rozhodování, vyhotovuje písemnosti v souladu s ČSN. S využitím aplikované informatiky připravuje a kompletuje podklady pro uzavírání obchodních smluv, zvládá logistiku, zpracovává a vede dokumentaci a podklady pro účetní evidenci, provádí průzkum trhu, získané výsledky vyhodnocuje a využívá k činnosti organizace, navrhuje, realizuje a vyhodnocuje prodejní a propagační akce. Je schopen spolupracovat s orgány státní správy a s ostatními institucemi v ekonomické a podnikatelské oblasti.

Má předpoklady k úspěšnému studiu na vyšších odborných, vysokých školách a k celoživotnímu vzdělávání.

Učební plán - ŠVP
PřílohaVelikost
Ucebni_plan_SVP_Aplikovana_informatika_ve_sluzbach.pdf1.88 MB